STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Koła Naukowe

Studenci pragnący pogłębiać swoją wiedzę i połączyć ją z praktyką, mogą brać udział w pracach kół naukowych. Obecnie na Wydziale Nauk o Środowisku działa dziesięć kół naukowych:

Członkowie kół naukowych biorą udział m.in. w warsztatach, obozach naukowych, seminariach, konferencjach oraz uczestniczą w specjalistycznych badaniach i grantach naukowych. Realizowane przez studentów projekty są zbieżne z tematyką badawczą Katedr, przy których zostały powołane poszczególne koła. Za sprawą bardzo dużego i systematycznego zaangażowania członków kół, a także wszechstronnej pomocy opiekunów, działalność naszych kół naukowych była wielokrotnie wyróżniana i doceniana na zarówno na Ogólnopolskich jak i Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych.

 

Naukowe Koło Ekologów

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Rok założenia: 1993
Założyciele i opiekunowie:
- dr inż. Wojciech Janczukowicz (pierwszy opiekun);
- dr Roman Głażewski (od 1994),
- dr inż. Renata Brzozowska (od 2014 - obecnie),
w zastępstwie dr inż. Michał Łopata (2015-2016),

Zakres badań

Celem Koła jest m.in. prowadzenie chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych badań w zakresie ochrony środowiska, testowanie nowych technik monitorowania stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych, oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna. Zadania te Koło realizuje w trakcie roku akademickiego oraz na obozach naukowych. Od początku działalności Koło objęło swoją opieką Park Kortowski w celu zachowania w nim różnorodnych nisz ekologicznych. Koło zorganizowało i poprowadziło otwarty dla wszystkich i bezpłatny 3 miesięczny kurs Strażnika Ochrony Przyrody. Legitymacje SOP otrzymało 30 osób. Wraz z innymi organizacjami ekologicznymi spowodowało zmianę tych tras rajdu Kormoran, które przeprowadzone były przez cenne i chronione przyrodniczo obszary. KNE na wiązało kontakt i współpracę ze SP nr 6 w Olsztynie i wielokrotnie brało udział w zajęciach edukacyjnych z uczniami. Razem z Naukowym Kołem Teledetekcji zorganizowało obóz naukowy i XXVI Seminarium Studenckich Kół Naukowych. Razem z Nurtem Inicjatyw Ekologicznych „NIE” i Klubem Gaja zorganizowano spotkanie nt. ogólnopolskiej kampanii „Teraz Wisła”. W czasie jednego z obozów przeprowadzono dla praktykantów z WSP i studentów z Białorusi krótki praktyczny kurs terenowych metod fizyczno-chemicznych i biologicznych badania jakości wód płynących Od roku 2002 Koło prowadzi badania i ochronę Potoku Parkowego w Parku Kortowskim.

Od swojego powstania Naukowe Koło Ekologów zorganizowało 8 obozów naukowych (w tym 3 - razem z NK Teledetekcji). W załączonej tabeli zamieszczono rok i miejsce obozu oraz tytuł referatu wygłoszonego następnie na Seminarium Studenckich Kół Naukowych. Poza UWM referaty wygłoszono w 1995r w Karpaczu na Sympozjum „Bioindykacja odkształceń naturalnego środowiska” zorganizowanym z okazji trzydziestolecia Studenckiego Koła Naukowego Ekologów Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz referat pt.” A study of the degree of pollution of the Parkowy Stream and its effect on Lake Kortowskie” w maju 2002r na XXIII Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika „Problemy Inżynierii Środowiska” na Politechnice Warszawskiej w Płocku.

Obecnie koło koncentruje swoje zainteresowania wokół problemów ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami z różnych źródeł. W ostatnich latach członkowie aktywnie uczestniczą w pracach badawczych z zakresu technicznych możliwości oczyszczania wód naturalnych z nadmiaru substancji biogennych wywołujących eutrofizację.

Referaty i udział w konferencjach:

 Rok 2017

1.Lewandowska P., Płachta A., Niedźwiecka N., Wąsowicz A., 2017. Równowagowe stężenie fosforu (EPC0) profundalowych osadów czterech jezior miejskich. Mat. II Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, 17-20 marca 2017.

2.Bryszewski K., 2017. Rekultywacja jezior w Olsztynie. Mat. II Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, 17-20 marca 2017.

3.Bryszewski K., 2017. Charakterystyka odcieków powstających w uprawach bezglebowych. Mat. V Ogólnokrajowej Konferencji Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój. Gdańsk 15.05.2017.

 

 

Rok 2015

1.      II Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa  – Uniwersytet

2.      Opolski VII Konferencja Studenckich Kół Naukowych- Krakowska Wyższa szkoła Promocji Zdrowia.

Rok 2002

1.      Jeziora okolic Mrągowa „Badania świadomości ekologicznej turystów odwiedzających Mazury”, „Stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych w niektórych ośrodkach turystycznych”

1998 - Jezioro Sasek Wielki „Wstępna klasyfikacja wód jeziora Sasek Wielki”

1997 - Stacja PAN w Kosewie i Popielnie „Badania jakości wód powierzchniowych i pitnych
w Popielnie i Kosewie”

1996 - Mazurski Park Krajobrazowy „Badania porównawcze dwóch indeksów jakości wód”

1996 - Jezioro Ruda Woda (wspólnie z KN Teletedekcji) „Badania niektórych wskaźników chemiczno-mikrobiologicznych Jeziora Ruda Woda w korelacji z obrazem uzyskanym kamerą termalną”

1995 - Mazurski Park Krajobrazowy (wspólnie z KN Teletedekcji) „Próba oceny jakości wód rzeki Krutyni za pomocą Viborg Indeksu”

1994 - Jezioro Wulpińskie (wspólnie z KN Teletedekcji) „Próba użycia kamery termalnej
do poszukiwania punktowych zrzutów ścieków”

1993 - Górnieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy „Ocena jakości wody rzeki Wel na podstawie wskaźników biologicznych (seston i bentos)”

Naukowe Koło Hydrobiologów „OIKOS”

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie
Rok założenia: 1993
Założyciel: dr inż. Lucyna Koprowska (2005 - 2015)
Aktualny opiekun koła: dr Izabela Jabłońska-Barna (2015 - obecnie)

Zakres badań

Koło od początku istnienia nawiązało stałą współpracę z Górznieńsko – Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym oraz Welskim Parkiem Krajobrazowym. Na terenie obu Parków prowadzone są prace badawcze głównie w okresie letnim w trakcie obozów naukowych. Studenci prowadzą również zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach akcji „Edukacja Ekologiczna” na terenie obu wymienionych Parków. Uzyskany w trakcie badań materiał był opracowywany w ramach pracy Koła w ciągu roku akademickiego, a jego wyniki przedstawiane w formie opracowań naukowych.
Podczas pracy naukowej wykonano wiele ciekawych badań, między innymi:

hydrobiologiczne badania jezior Wlecz, Neliwa, Młyńskie, Górznieńskie, Piaseczno, Piaseczenko, Zwórzno, Moczydłodło, Linowiec;
próbę oczyszczenia jeziora Górznieńskiego i Młyńskiego za pomocą tzw. barier biologicznych;
obserwowacje dobowe wędrówki larw Chaoborus flayicans (L.) w jeziorze Piaseczno;
ocenę źródła strumyka dopływającego do jeziora Kiełpińskiego;
dokonano oceny czystości rzeki Wel na podstawie fauny dennej.

Wyniki swoich prac studenci prezentują corocznie na Ogólnouczelnianych Seminariach Studenckich Kół Naukowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Wyniki badań uzyskane podczas pracy Kola w 2005 roku w Welskim Parku Krajobrazowym były uzupełnieniem podstaw naukowych do utworzenia limnologicznego rezerwatu Neliwa.

Zebrania członków i opiekunów odbywają się zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji aktualnych zadań w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii.

Planujemy organizację obozu naukowego na terenie Mierzei Wiślanej, w czasie którego przeprowadzimy inwentaryzację Malacostraca Zalewu Wiślanego. Wyniki badań terenowych będą wykorzystane do przygotowania wystąpień na konferencjach w kolejnym roku akademickim.

Referaty i udział w konferencjach

Rok  2015

1.          Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Kłoczko A, Brdękiewicz J., Kondracki K., Morze Bałtyckie jako źródło gatunków inwazyjnych dla ekosystemów wód śródlądowych

2.          Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Brdękiewicz J., Kubik P., Kondracki K., Wpływ transportu morskiego na liczebność Mollusca Zatoki Gdańskiej

3.          Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Kubik P., Brdękiewicz J., Kondracki K., Wpływ transportu morskiego na skład jakościowy i ilościowy Annelidae Zatoki Gdańskiej

Obozy naukowe

Obóz naukowy SKN OIKOS we współpracy z Welskim Parkiem Krajobrazowym (WPK) Koszelewy − 16-21 sierpnia 2016

Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS"

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie
Rok założenia: 2007
Założyciel i opiekun: dr inż. Karol Korzekwa (2007 – 2013)
Opiekun koła : dr inż. Monika Harnisz (2014 - obecnie)

Zakres badań

Zgodnie z wypracowanym Statutem Koło prowadzi działalność naukowo-badawczą i rozwojową oraz popularyzatorską, skupiając studentów i doktorantów Wydziału Nauk o Środowisku oraz Biologii i Biotechnologii.
W ramach działalności członkowie uczestniczą w badaniach prowadzonych przez Katedrę Mikrobiologii Środowiskowej WNoŚ, podejmując równocześnie samodzielne próby realizacji założeń i koncepcji badawczych. Projekty studenckie skupiają się na różnorodnej tematyce i obejmują zastosowanie metod klasycznych i  molekularnych, w tym na:

- ocenie jakości mikrobiologicznej środowiska,

- wykonywaniu testów biochemicznych,

- badaniu lekooporności bakterii środowiskowych,

- wybranych elementy taksonomii molekularnej.

Działalność popularyzatorska Koła realizowana jest głównie poprzez prezentowanie wyników badań w trakcie konferencji, w postaci doniesień naukowych, seminariów i publikacji. Członkowie KMM aktywnie promują ochronę środowiska i związane z nią zagadnienia mikrobiologii molekularnej biorąc czynny udział w licznych imprezach popularno-naukowych, m.in. w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki i Dniach Otwartych UWM.

Referaty i udział w konferencjach

Rok 2017:

Publikacje

 

1.       Niestępski S., Osińska A., Jachimowicz P., Zawrotna N.,  2017. Bacteroides sp., jako alternatywny wskaźnik jakości mikrobiologicznej wody kąpielisk. Współczesne Problemy  Ochrony Środowiska IV. str. 27-32. ISBN 978-83-930232-6-4.

 2.       Jachimowicz P., Osińska A., Zawrotna N., 2017. Aspekty mikrobiologiczne w kompostowaniu osadów ściekowych. Współczesne Problemy  Ochrony Środowiska IV. str. 97-104. ISBN 978-83-930232-6-4.

 3.       Osińska A., Jachimowicz P., Zawrotna N., Niestępski S., 2017. Charakterystyka wybranych antybiotyków i mechanizmów bakteryjnej lekooporności. Współczesne Problemy  Ochrony Środowiska IV. str. 139-147. ISBN 978-83-930232-6-4.

 4.       Zawrotna N., Osińska A., Jachimowicz P., Niestepski S., 2017. Wentylacja i klimatyzacja, jako źródło zagrożeń mikrobiologicznych. Współczesne Problemy  Ochrony Środowiska IV. str. 167-176. ISBN 978-83-930232-6-4.

 5.       Hubacz M., Harnisz M., Łachacz M., Czatzkowska M., Amenda E., Występowanie integronów u bakterii środowiskowych z rodzaju Acinetobacter.  VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2017 ( 1-2 kwietnia 2017) – artykuł zaakceptowany do druku

 6.       Łachacz M., Harnisz M., Czatzkowska M., Amenda E., Hubacz M., Oporność na antybiotki β-laktamowe pałeczek z rodzaju Acinetobacter - VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2017 ( 1-2 kwietnia 2017) – artykuł zaakceptowany do druku

 7.       Czatzkowska M., Gołaś I., Amenda E., Hubacz M., Łachacz M., Jakość mikrobiologiczna i fizyko-chemiczna wody wodociągowej w Olsztynie w latach 2015-2016. VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2017 ( 1-2 kwietnia 2017) – artykuł zaakceptowany do druku

 8.       Amenda E., Harnisz M., Czatzkowska M., Hubacz M., Łachacz M., Geny oporności na fluorochinolony u środowiskowych Escherichia coli. VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2017 ( 1-2 kwietnia 2017) – artykuł zaakceptowany do druku

 9.       Hubacz M., Właściwości przeciwdrobnoustrojowe miedzi Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn (24-25 kwietnia 2017) – artykuł zaakceptowany do druku

 10.   Łachacz M., Jakość mykologiczna powietrza w sali chorych szpitalnego oddziału ginekologii onkologicznej Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn (24-25 kwietnia 2017) – artykuł zaakceptowany do druku

 Wystąpienia na konferencjach i seminariach

 1.       Niestępski S., 2017. Bacteroides sp., jako alternatywny wskaźnik jakości mikrobiologicznej wody kąpielisk. IV Konferencja Ochrony Środowiska i Energetyki, 9.12 Gliwice.

 2.       Osińska A., 2017. Charakterystyka wybranych antybiotyków i mechanizmów bakteryjnej lekooporności. IV Konferencja Ochrony Środowiska i Energetyki, 9.12 Gliwice.

 3.       Zawrotna N., 2017. Wentylacja i klimatyzacja, jako źródło zagrożeń mikrobiologicznych. IV Konferencja Ochrony Środowiska i Energetyki, 9.12 Gliwice.

 4.       Jachimowicz P., 2017. Analiza mikroskopowa osadu czynnego i jej rola w kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków. II Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska. 17-20.03 Gdańsk. [Książka abstraktów  str. 27, ISBN 978-83-947159]

 5.       Zawrotna N., 2017. Synteza PHB z wykorzystaniem bakterii z rodzaju Aeromonas. II Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska. 17-20.03 Gdańsk. [Książka abstraktów  str. 61, ISBN 978-83-947159]

 6.       Osińska A., 2017. Ocena mikologiczna powietrza pomieszczeń wewnętrznych. Konferencja Puzzel 2017. 1-2.04 Wrocław [Książka abstraktów  str. 153].

 7.       Jachimowicz P., 2017. Produkcja biogazu z składowisk odpadów komunalnych. Konferencja Puzzel 2017. 1-2.04 Wrocław [Książka abstraktów  str. 153].

 8.       Hubacz M., Harnisz M., Łachacz M., Czatzkowska M., Amenda E., Występowanie integronów u bakterii środowiskowych z rodzaju Acinetobacter.  Konferencja Puzzel 2017. 1-2.04 Wrocław [Książka abstraktów  str. 153].

 9.       Łachacz M., Harnisz M., Czatzkowska M., Amenda E., Hubacz M., Oporność na antybiotki β-laktamowe pałeczek z rodzaju Acinetobacter - VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2017 ( 1-2 kwietnia 2017)

 10.   Czatzkowska M., Gołaś I., Amenda E., Hubacz M., Łachacz M., Jakość mikrobiologiczna i fizyko-chemiczna wody wodociągowej w Olsztynie w latach 2015-2016. Konferencja Puzzel 2017. 1-2.04 Wrocław [Książka abstraktów  str. 153].

 11.   Amenda E., Harnisz M., Czatzkowska M., Hubacz M., Łachacz M., Geny oporności na fluorochinolony u środowiskowych Escherichia coli. Konferencja Puzzel 2017. 1-2.04 Wrocław [Książka abstraktów  str. 153].

 12.   Hubacz M., Właściwości przeciwdrobnoustrojowe miedzi. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn (24-25 kwietnia 2017) (III miejsce)

 13.   Łachacz M., Jakość mykologiczna powietrza w sali chorych szpitalnego oddziału ginekologii onkologicznej. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn (24-25 kwietnia 2017) (wyróżnienie)

 14.   Czatzkowska M., Techniki molekularne stosowane w mikrobiologii środowiskowej. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn (24-25 kwietnia 2017)

 15.   Amenda E., Terapia fagowa jako alternatywa dla antybiotykoterapii. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn (24-25 kwietnia 2017) (wyróżnienie)

 

Rok 2016:

1.          Osińska, E. Korzeniewska, M. Harnisz Występowanie genów wirulencji u szczepów Escherichia coli pochodzących z różnych środowisk. Mikrosympozjum, 4-5.03.2016 Warszawa Abstrakty s. 77

2.          Jachimowicz P., Harnisz M., Korzeniewska E. Występowanie genów beta-laktamaz wśród szczepów środowiskowych wyizolowanych na odcinku rzeki Drwęcy w Rychnowskiej Woli, Mikrosympozjum, 4-5.03.2016 Warszawa s. 68

3.          Zawrotna N. Szczepy transgeniczne w produkcji żywności, Mikrosympozjum, 4-5.03.2016 Warszawa s. 60

4.          Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M. Występowanie genów oporności na fluorochinolony wśród szczepów E. coli izolowanych z wody rzecznej i ścieków, I Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, 18-20.03.2016 Gdańsk Książka streszczeń ISBN:978-83-941774-0-9 s.69

5.          Jachimowicz P., Harnisz M., Korzeniewska E. Wpływ akwakultury na występowanie lekooporności na antybiotyki z klasy fluorochinolonów u bakterii w środowisku wodnym. I Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, 18-20.03.2016 Gdańsk Książka streszczeń ISBN:978-83-941774-0-9 s.46

6.          Jachimowicz P., Kacprzyk P., Osińska A. Aspekty mikrobiologiczne w kompostowaniu osadów ściekowych , Puzzel 16-17.04.2016 Wrocław s.62

7.          Kacprzyk P., Niestępski S., Hubacz M. Badanie właściwości przeciwbakteryjnych wybranych substancji naturalnych, miód, imbir, cytryna, chrzan,czosnek. Puzzel 16-17.04.2016 Wrocław

8.          Hubacz M., Kacprzyk P., Łachacz M. Jakość mikrobiologiczna powierzchni szpitalnych. Puzzel 16-17.04.2016 Wrocław

9.          Niestępski S., Osińska A., Jachimowicz P. Wpływ zrzutu ścieków oczyszczonych na stan sanitarny wody jeziora Niegocin, Puzzel 16-17.04.2016 Wrocław

10.       Osińska A., Jachimowicz P., Hubacz M. Zanieczyszczenia mikologiczne herbat. Puzzel 16-17.04.2016 Wrocław s. 69

11.       Niestępski S., Osińska A., Amenda E., Hubacz M. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza oraz powierzchni płaskich w pomieszczeniach użyteczności publicznej. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – MŁODYM OKIEM TOM 24, 148-169, 2016. ISBN – 978-83-62582-91-4

Rok 2015:

1.          Osińska A., Machałek N., Jachimowicz P., Zanieczyszczenie mykologiczne w budynku mieszkalnym „nowego budownictwa”. XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania" 2015, ISBN 978-83-63040-29-1, 515-520,

2.          Elbruda K., Osińska A., Machałek N., Skład jakościowy grzybów występujących w powietrzu pomieszczeń „starego budownictwa”. XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania" 2015, ISBN 978-83-63040-29-1, 450-454,

3.          Jachimowicz P., Elbruda K., Osińska A Wpływ środków dezynfekcyjnych na mikrobiotę skóry.XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania" 2015, ISBN 978-83-63040-29-1, 490-493,

4.          Osińska A., Elbruda K., Niestępski S. Przegląd rodzajów grzybów pleśniowych wyizolowanych z powietrza pomieszczeń, 2015, ISBN 978-83-937278-2-7,302-310,

5.          Osińska A., Niestępski S., Elbruda K. Integrony- elementy genetyczne umożliwiające naturalny przepływ genów w populacji bakterii, 2015, ISBN 978-83-63058-50-0, 12-15, 2015 r.

6.          Osińska A. , Elbruda K Występowanie bakterii antybiotykoopornych w ściekach z miejskiej oczyszczalni w Olsztynie. Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki- VII, Materiały konferencyjne Streszczenia wystąpień 4, Wydawca CREATIVETIME s. 127, 11.04.2015r. Gdańsk

7.          Elbruda K., Osińska A. Ocena sanitarno-bakteriologiczna ścieków z miejskiej oczyszczalni w Olsztynie.Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki- VII Edycja Materiały konferencyjne Streszczenia wystąpień 4, Wydawca CREATIVETIME s.171, 11.04.2015r. Gdańsk

8.          Osińska A., Jachimowicz P., Elbruda K. Ocena mikologiczna wód mineralnych. IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „Nauka dla środowiska przyrodniczego. Książka abstraktów. Redakcja techniczna: Emil Szymański s.87, 23 – 25.04.2015 r. Poznań

9.          Jachimowicz P., Elbruda K., Osińska A. Ocena mikrobiologiczna wód mineralnych niegazowanych. IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „Nauka dla środowiska przyrodniczego. Ksiązka abstraktów. Redakcja techniczna: Emil Szymański. s 36, 23 – 25.04.2015 r. Poznań

10.       Elbruda K., Osińska A., Jachimowicz P. Ocena mikrobiologiczna wód mineralnych gazowanych. IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu „Nauka dla środowiska przyrodniczego. Ksiązka abstraktów. Redakcja techniczna: Emil Szymański. s.28, 23 – 25.04.2015 r. Poznań

11.       Niestępski S., Harnisz M., Korzeniewska E., Osińska A. Występowanie integronów oraz genów oporności na sulfonamidy w ściekach oczyszczonych. V Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią, 16-18.09.2015 r.

12.       Jachimowicz, Elbruda K., Osińska A., Niestępski S. Bioługowanie metali z rud i odpadów. Bioinicjatywa "Zielone idee 21 wieku",15.10.2015 r. Poznań

13.       Jachimowicz P., Elbruda K., Niestępski N., Osińska A., Produkcja etanolu jako biopaliwa II generacji przy udziale bakterii termofilnych. Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Łódź, 24-25 października 2015 r. s 109 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

14.       Amenda E. Mechanizmy bakteryjnej oporności na antybiotyki. Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Łódź, 24-25 października 2015 r

15.       Niestępski S. Oczyszczalnie ścieków jako źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Łódź, 24-25 października 2015 r.

16.       Zawrotna N., Jachimowicz P. Biosurfaktanty syntetyzowane przez mikroorganizmy i ich rola w remediacji gruntu. III Konferencja OŚ i Energetyka Gliwice ISBN 978-83-942601-3-2, 11/12/2015 r.

17.       Jachimowicz P. Niestępski S. Ogrodnik J. Osińska A. Zawrotna N. Oczyszczalnia ścieków jako źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza. III Konferencja OŚ i Energetyka Gliwice, ISBN 978-83-942601-3-2, 11/12/2015 r. 123-132

Rok 2010:

2010 - Przemieniecki S., Wysocka M., Żuchowska E., Gasperowicz P. Efekt mutagenny metanosiarczanu etylowego i bromku etydyny u Escherichia coli, 85-87; XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn-Kortowo

Rok 2009:

2009 - Możejko J., Pietrzykowski J. Badanie liczebności mikroorganizmów wód "niebieskich źródeł" za pomocą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), 79-80; XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn-Kortowo

2009 - Przemieniecki S, Iwańska K., Krychowiak M., Milewicz Ł. Przeżywalność wybranych gamma-proteobakterii w środowisku azydku sodowego, 93-95; XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn-Kortowo

Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie
Rok założenia: 2010
Założyciel i opiekun:
- prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski,
- mgr inż. Andrzej Brudniak

Zakres badań

Koło Naukowe działa na Wydziale Nauk o Środowisku. Zrzesza studentów i doktorantów, zainteresowanych tematyką ochrony i inżynierii środowiska, nie tylko z WNoŚ, ale z całego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tematyka badawcza KIŚ obejmie następujące obszary:

Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska założono w roku 2010 na Wydziale Nauk o Środowisku. Opiekunem koła jest  prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski. Członkami Koła są  studenci i doktoranci zainteresowani tematyką ochrony i inżynierii środowiska, nie tylko z WNoŚ, ale z całego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tematyka badawcza KIŚ obejmie następujące obszary: gospodarka wodno-ściekowa; instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe; wentylacja i klimatyzacja ; systemy grzewcze; energia odnawialna. Członkowie KIŚ prowadzą nie tylko działalność naukową, ale również promują ochronę i inżynierię środowiska, biorąc czynny udział w licznych imprezach popularno-naukowych, m.in. w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, Dniach Otwartych UWM. Organizują i prowadzą liczne zajęcia, których celem jest zainteresowanie i przybliżenie  problematyki inżynierii środowiska i ochrony środowiska np. w Szkołach Podstawowych , w organizacjach społecznych jak np. Rotary Club w Olsztynie.

SKN IŚ współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągów i kanalizacji działającymi w Regionie Warmii i Mazur, nawiązuje ścisłą współpracę z firmami , których działalność związana jest z projektowaniem i  montażem instalacji  wentylacyjnych, klimatyzacyjnych , a także z firmami  realizującymi projekty dotyczące energii odnawialnej. Organizowane są spotkania z przedstawicielami zakładów , którzy wprowadzają w tajniki działania firm.

Program działalności SKN IŚ obejmuje także poszukiwanie własnych oryginalnych technologii i konstrukcji urządzeń, które będą cechowały nowatorskie rozwiązania. Cele te osiąga się poprzez współpracę z firmami , z możliwością kontynuowania prac w tych zakładach po ukończeniu studów. W panach są prezentacje nowych urządzeń na wystawach, udział w ogłaszanych konkursach.

Członkowie KIŚ biorą udział w konferencjach naukowych związanych z inżynierią środowiska. Jednocześnie w planach działalności jest rozwinięcie współpracy nie tylko z kołami działającymi w uczelniach polskich, ale także z kołami w innych krajach.

Rok 2015

1.   II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzi dla Nauki”, Karpacz-Drezno, 05-07.02.2015 r.;

2.   II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne”, Giżycko 25-27.03.2015 r.;

3.   Konferencja naukowa  „Jakość powietrza a zdrowie”, Wrocław 16-17.04.2015 r.;

4.   VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK”, Boguszów-Gorce, 20-22 kwietnia 2015 r.;

5.   I Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych, Zawiaty 23-24.04.2015 r.;

Rok 2014

1.      Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki Edycja V „Nowe Trendy w Naukach Przyrodniczych”, Kraków, 11 stycznia 2014 r.;

2.      I Edycja Konferencji "TALKABOUT" Działaj w regionie! Warmia i Mazury, Olsztyn, 14 kwietnia 2014 r.;

3.      VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK”, Szklarska Poręba, 23-26 kwietnia 2014 r.;

4.      XXXIV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, Płock,29-30 maja 2014 r.

5.      VIII Ponadregionalna Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych „Praktyczne aspekty zarządzania gospodarką wodno-ściekową”, 2-4 lipca 2014 r., Ełk-Kłajpeda;

6.      I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzi dla Nauki”, Karpacz-Praga, 20-22.11.2014 r.;

7.      Konferencja „Inżynieria Akwakultury”, Olsztyn, 2-4 grudnia 2014 r.;

Rok 2013

1.   Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa skierowana do doktorantów i studentów „Świat Zmysłów", Kraków, 21-22 marca 2013 r.;

2.   XI Ogólnopolska Konferencja pt. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska", Darłówko, 23-26 maja 2013 r.;

3.   VII Ponadregionalna Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych „Praktyczne aspekty zarządzania gospodarką wodno-ściekową", Augustów; 17-19 czerwca 2013 r.

4.   Konferencja Podsumowująca Project “Razem Cieplej” – Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego, Olsztyn, 27 czerwca 2013 r.;

5.   5thVisegrad Conference on Dynamical Systems, Olsztyn, 2-6 września 2013 r.;

6.   Polsko-Niemieckie Warsztaty z Okazji COP19 „Warszawa w Dobrym Klimacie”,  Ożarów Mazowiecki, 14-18 listopada 2013 r.;


Rok 2012

1.   Central European Conference ECOpole'12, Zakopane, 10-13 października 2012 r.;

2.   XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", Szczyrk, 15-16 listopada 2012 r.;

Obozy naukowe

„Analiza porównawcza uciążliwości zapachowej wybranych obiektów gospodarki ściekowej zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków „JAMNO” w Koszalinie i „Łyna” w Olsztynie”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Politechnika Koszalińska, maj-lipiec 2014 r.,

Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji VOYAGER

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie
Rok założenia: 2012
Założyciel i opiekun:
dr Aneta Omelan (2012 - obecnie)

Zakres prac

Koło powstało z inicjatywy studentów z kierunku Turystyka i Rekreacja. Celem utworzenia koła było skupienie studentów zainteresowanych tematyką z zakresu turystyki i rekreacji oraz poszerzanie i rozwijanie ich zainteresowań, integracja oraz promocja wydziału. Studenci poprzez swoją działalność popularyzują krajoznawstwo, turystykę i rekreację. Członkowie koła pragną rozpowszechniać wśród studentów jak i innych osób pozytywne wzorce spędzania czasu wolnego.

·       W pierwszych miesiącach działalności koło nawiązało współpracę z firmą produkującą siłownie zewnętrzne. Dzięki temu na terenie Kortowa zostały postawione urządzenia do ćwiczeń, dostępne dla wszystkich studentów UWM. Poza tym Koło współpracuje z Centrum Tańca Wasilewski-Felska „Creadance” wspierając realizację imprez organizowanych przez Centrum

·       W przyszłości członkowie studenckiego kola naukowego planują uczestniczyć w kursach i szkoleniach, by zdobyć kwalifikacje zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji.

Referaty i udział w konferencjach

Rok 2014

1.      Barbara Breś: Atrakcyjność turystyczna województwa Warmińsko-Mazurskiego, Publikacja pokonferencyjna XLIII Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych, UWM Olsztyn 2014

2.      XIV Międzynarodowy Festiwal Tańca TROPICANA CUP, kwiecień 2014

3.      Olimpiada Promocji Zdrowego Styli Życia PCK – grudzień 2013 oraz styczeń 2014

4.      Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie, marzec 2014

5.      Obóz naukowy „Atrakcyjność turystyczna gminy wiejskiej na przykładzie Gminy Małdyty”, maj 2014

6.      Happening taneczny „Olsztyn Tańczy” 11. Listopada 2014

7.      XLIII Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych, UWM Olsztyn 2014

Rok 2013

1.   Maciej Czyż, Karol Dudziec: Promocja małego ruchu granicznego w województwie Warmińsko-Mazurskim, w: Mały ruch graniczny pomiędzy Polską a Rosją jako czynnik ożywienia gospodarczego, pod red. Mirosława Boruszczaka, Studenckie Zeszyty Naukowe WSTiH, Gdańsk 2013

2.   Natalia Grabowska: Aspekty prawne małego ruchu granicznego pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim, w: Mały ruch graniczny pomiędzy Polską a Rosją jako czynnik ożywienia gospodarczego, pod red. Mirosława Boruszczaka, Studenckie Zeszyty Naukowe WSTiH, Gdańsk 2013

3.   Alicja Krzyżanowska, Justyna Jaworska: Mały ruch graniczny szansą rozwoju turystyki w województwie Warmińsko-Mazurskim, w: Mały ruch graniczny pomiędzy Polską a Rosją jako czynnik ożywienia gospodarczego, pod red. Mirosława Boruszczaka, Studenckie Zeszyty Naukowe WSTiH, Gdańsk 2013

4.   XI Międzynarodowe Forum Turystyki Studenckiej – Mały Ruch Graniczny między Polską a Rosją  jako czynnik ożywienia gospodarczego- Gdańsk 2013

5.   Impreza charytatywna „Podróże Myszki Norki, Remic`a i Koziołka Matołka, wrzesień 2013,

6.   Happening taneczny „Olsztyn Tańczy” 11. listopada 2013

Rok 2012

1.   Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Geograficzne, społeczne, turystyczne i rekreacyjne aspekty kształtowania przestrzeni” – Lublin – Janów Lubelski 2012

Naukowe Koło Olfaktometryczne

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie
Rok założenia: 2016
Założyciel i opiekun:
dr inż. Izabela Wysocka (2016 - obecnie)

Zakres prac

Koło naukowe działa przy Wydziale Nauk o Środowisku na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Powstało w oparciu o grupę studentów początkowo zajmujących się problematyką odorów w Studenckim Naukowym Kole Inżynierów Środowiska. Dnia 10 maja 2016 roku studenci rozpoczęli działalność w ramach odrębnego Naukowego Koła Olfaktometrycznego. Celem koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów tematyką ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami odorotwórczymi.

Koło oferuje pomoc w kształceniu i rozwoju form samokształcenia. Przyczynia się do integracji środowiska studenckiego, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz stawia sobie za cel rozwijanie kontaktów między studentami polskich i europejskich ośrodków akademickich. Jest popularyzatorem wiedzy i promuje Wydział Nauk o Środowisku oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W ramach Naukowego Koła Olfaktometrycznego studenci wdrażani są do pracy naukowej i badawczej, w oparciu o specjalistyczną aparaturę (olfaktometr TO-08). Poznają i rozwijają techniki analityczne oraz monitorują stan środowiska pod kątem obecności substancji odorotwórczych.

Obecnie koło przeprowadza badania na terenie Olsztyna, ale członkowie koła chcą rozszerzyć swoją działalność.

Referaty i udział w konferencjach

 

Naukowe Koło Limnologów

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski W Olsztynie
Rok założenia: 2017
Założyciel i opiekun:
dr hab. inż. Jolanta Grochowska (2017 - obecnie)

Zakres badań 

Zgodnie z wypracowanym Statutem Koło prowadzi działalność naukowo-badawczą i rozwojową oraz popularyzatorską, skupiając studentów i doktorantów Wydziału Nauk o Środowisku. W ramach działalności członkowie mogą uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez Katedrę Inżynierii Ochrony Wód WNoŚ, podejmując równocześnie samodzielne próby realizacji założeń i koncepcji badawczych. Projekty studenckie skupiają się na różnorodnej tematyce, w tym na:

·         Limnologii fizycznej:

Procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w śródlądowych wodach powierzchniowych.

Zjawiska optyczne i termiczne w wodach powierzchniowych, typy termiczne jezior i bilanse cieplne zbiorników wodnych, typy cyrkulacyjne jezior, stabilność i statyczność mas wodnych

Skład chemiczny wód powierzchniowych a w szczególności zawartość gazów rozpuszczonych w wodzie (tlen, CO2) i związków biogennych (azot, fosfor) oraz typy troficzne jezior

 Przyczyny postępującej eutrofizacji jezior

·         Ochronie i rekultywacji jezior:

Stanu jakości wód powierzchniowych według obowiązujących klasyfikacji

Podatność jezior na degradację

Poziom trofii jezior na podstawie koncentracji składników biogennych w wodzie

Zewnętrzne obciążenie jezior ładunkiem zanieczyszczeń

Ładunek dopuszczalnych i niebezpiecznych dla różnych typów jezior

Założenia ochrony jezior i wybór odpowiedniej metody rekultywacji

Działalność popularyzatorska Koła realizowana będzie głównie poprzez prezentowanie wyników badań w trakcie konferencji, w postaci doniesień naukowych, seminariów i publikacji. Członkowie Koła Limnologów będą promować ochronę środowiska i związane z nią zagadnienia limnologiczne biorąc czynny udział w licznych imprezach popularno-naukowych, m.in. w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki i Dniach Otwartych UWM.