STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Pomoc materialna

Informacje dotyczące pomocy materialnej

Informacja dotycząca zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej - rok akademicki 2017/2018

POMOC MATERIALNA dla studentów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz przepisów Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie

Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej, tj:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi.           

     O stypendium Rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
     Wniosek o stypendium socjalne może składać osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM.
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.
     Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, dołączonym do wniosku o stypendium.
     Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.
   
Szczegółowe kryteria ubiegania się o pomoc materialną określone są w Regulaminie ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępny jest na stronie internetowej oraz w dziekanacie, gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje.

     Więcej na temat pomocy materialnej:
www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc materialna

Sposób składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej:

Wypełnienie wniosków  w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z ich złożeniem. Wydrukowane i podpisane wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student będzie  musiał złożyć w dziekanacie właściwego wydziału. Terminy składania wniosków oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązani są do złożenia w dziekanacie do dnia 10 października br. następujących dokumentów:

Ø  wniosek,

Ø  zaświadczenia wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające dochody członków rodziny studenta (dot. studenta składającego wniosek, wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym osób prowadzących gospodarstwo rolne),

Ø  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany

Ø  zaświadczenia studenta i członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

Ø  zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych (dot. rodzin posiadających gospodarstwo rolne),

Ø  zaświadczenia i oświadczenia o dochodzie studenta i każdego członka rodziny niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Ø  osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową oprócz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego zobowiązane są do złożenia oświadczenia o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

Ø  zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie (jeżeli rodzeństwo nie uczęszcza do szkoły - odpis aktu urodzenia),

Ø  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację studenta lub rodziców (prawnych opiekunów) studenta,

Ø  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający alimenty lub ugodę sądową w sprawie wysokości alimentów, dodatkowo osoby, które nie otrzymują alimentów powinny przedstawić zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów, a także wysokość świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego,

Ø  stosownie do sytuacji - zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu studenta i każdego członka rodziny studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysokości przyznanego zasiłku netto/miesiąc,

Ø  zaświadczenia i oświadczenia o źródłach utrzymania w przypadku gdy rodzina studenta nie osiągnęła i nie osiąga obecnie żadnego dochodu np. zasiłki z MOPS (celowe, pielęgnacyjne, rodzinne itp.),

Ø  odpis aktu urodzenia dziecka studenta,

Ø  odpis aktu małżeństwa studenta,

Ø  odpis aktu zgonu w przypadku gdy rodzice nie żyją,

Ø  jeżeli nastąpiła utrata, przybycie dochodu lub zmiana w składzie rodziny studenta dodatkowo należy złożyć dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu

uzyskanie dochodu - odpowiednio: zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu, decyzja o przyznaniu renty, itp.,

utrata dochodu - odpowiednio: świadectwo pracy, umowy zlecenia,

zmiana w składzie rodziny - odpowiednio: akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa, inne.

Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody z roku kalendarzowego studenta i jego rodziny, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy, w których osiągany był dochód i liczbę osób w rodzinie studenta.

Sytuację materialną studenta i jego rodziny ocenia się uwzględniając obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

W tym przypadku należy złożyć kopię umowy najmu lokalu lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie (w przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku kopii umowy najmu lokalu oraz dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie student składa oświadczenie o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w Biurze ds. Studentów Niepełnosprawnych ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105,10-719 Olsztyn, Kortowo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz złożenie w dziekanacie wniosku z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Osoby ubiegające się o ww. stypendia powinny podawać numer konta, którego są właścicielami. Nie podajemy numerów kont rodziców, rodzeństwa, kolegów itp.

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIÓW MINISTRA