STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Internetowa rejestracja kandydatów IRK

Zapisy na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbywają się wyłącznie drogą internetową. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) wpisując swoje dane możliwe będzie dokonanie rejestracji na wybrany kierunek studiów. Rejestracja Kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

Rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne możesz dokonać poprzes stronę internetową:https://irk.uwm.edu.pl 

Tryb rejestracji kandydatów

1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK". 2. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
3.
Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:

 • wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
 •  wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,
 • złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) zaopatrzonego własnoręcznym podpisem,
 • dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury"),
 • dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury"),
 • dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu EB Matury Europejskiej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),
 • dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej zaświadczenia Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),
 • dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo):
  a) dyplomu zawodowego uprawniającego do wykonywania zawodu pielęgniarki, b) aktualnego zaświadczenia zakładu pracy potwierdzającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,|
  c) dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczonego przez Izbę Pielęgniarską,
 • dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).

4. W przypadku nie złożenia dokumentów określonych w pkt. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wzywania do uzupełnienia dokumentów.
5. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
6. Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
7. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.
9. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
10. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
11. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.
13. Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
14. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto wskazane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub w kasie UWM. Opłaty należy dokonać w terminie umożliwiającym terminowe zaksięgowanie wpłaty na koncie Uniwersytetu. O uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM (nie należy mylić z datą dokonania operacji np. w banku czy oddziale pocztowym).

Jak poprawnie dokonać rejestracji?
Przed przystąpieniem do rejestracji należy dokładnie zapoznać się z ofertą kształcenia dostępną na stronie http://www.uwm.edu.pl/rekrutacja oraz w Informatorze dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 2012/2013, wybrać kierunek studiów na który chcemy zgłosić swoją kandydaturę oraz zapoznać się dokładnie z kryterium rekrutacji, na podstawie którego nastąpi kwalifikacja kandydata na studia.

Należy dokładnie zapoznać się z zasadami Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia oraz oświadczeniami, które należy złożyć, zamieszczonymi w serwisie internetowym na stronie http://irk.uwm.edu.pl
Po zapoznaniu się z zasadami IRK, ustaleniu zestawu potrzebnych danych i dokumentów można przystąpić do rejestracji.
W przypadku wątpliwości podczas rejestracji można skorzystać z pomocy, którą oferuje serwis informacyjny dla kandydatów.

Zasady Rejestracji Kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014
Kandydat rejestruje się poprzez stronę WWW systemu IRK z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania lokalnie dokumentów. Podczas rejestracji kandydat otrzymuje indywidualne konto IRK. Po rejestracji należy uzupełnić dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz wybrać kierunki studiów. W przypadku kierunków, z których jest przeprowadzany egzamin, należy zapisać się na odpowiedni egzamin. Aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dokonać opłaty rekrutacyjnej za wszystkie kierunki, na które kandydat dokonał rejestracji.
UWAGA! Wpłaty będą przypisywane do kierunków zgodnie z kolejnością zapisywania się. Wpłaty księgowane są w ciągu 2-3 dni, po tym czasie należy sprawdzić stan wpłat na stronie IRK. Brak wpłaty lub zbyt niska kwota oznacza, że kwalifikacja nie będzie przeprowadzona. Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK należy wydrukować i dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej pisemny wniosek o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) zaopatrzony własnoręcznym podpisem wraz z innymi niezbędnymi dokumentami wskazanymi wyżej (patrz: tryb rejestracji kandydatów - pkt 3).

Wszystkie informacje i komunikaty dotyczące rekrutacji będą wyświetlane na stronie IRK w zakładce „Moje konto".

Po przeprowadzeniu kwalifikacji, wyniki będą dostępne na stronie IRK. Po uzyskaniu statusu „zakwalifikowany", kandydat musi potwierdzić zamiar podjęcia studiów. Aby to zrobić należy: dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej (przesyłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście) wymagane dokumenty:

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK,
- świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie lub przez Komisję Rekrutacyjną,
- kserokopię dowodu osobistego (str. 1 i 2);
- trzy fotografie w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm, opisane na odwrocie imieniem/imionami i nazwiskiem oraz nr PESEL;
- fotografię w formie elektronicznej (dyskietka lub płyta CD opisana imieniem/imionami i nazwiskiem oraz nr PESEL), spełniająca następujące wymagania techniczne: postać cyfrowa o rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie JPG; rzeczywisty rozmiar wydruku: podstawa 2,00 cm (236 pikseli) na wysokość 2,50 cm (295 pikseli); fotografie (formy: papierowa i elektroniczna) powinny spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;
- na studiach niestacjonarnych kierunku pielęgniarstwo dodatkowo: dyplom zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu pielęgniarki, aktualne zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczony przez Izbę Pielęgniarską.

Brak wpływu dokumentów w podanym terminie powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia.

Indywidualne konto IRK jest udostępnione kandydatowi na czas rekrutacji. Za pośrednictwem tego konta kandydat przekazuje oraz otrzymuje informacje wymagane w procesie rejestracji i kwalifikacji kandydatów, może również sprawdzić swój status („przyjęty", „nieprzyjęty") w ramach procesu rekrutacji oraz sprawdzić przyjęcie odwołania.

Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie rejestracji w systemie IRK niepełnych, błędnych lub fałszywych danych.

Wymagania techniczne IRK
Warunkiem koniecznym jest podłączenie komputera do Internetu oraz możliwość drukowania lokalnie dokumentów w formacie PDF (np. Acrobat Reader). Zalecane jest używanie przeglądarek internetowych:
- MS Internet Explorer w wersji 6.0 SP1 lub wyższej
- Mozilla wersja 1.4 lub wyższa

W przypadku braku dostępu do Internetu...
Możliwość rejestracji oferuje kandydatom również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Specjalnie dla osób rejestrujących się drogą internetową w terminach wyznaczonych harmonogramem rekrutacji, na terenie Uniwersytetu uruchomiony zostanie punkt umożliwiający dokonanie rejestracji. Można także skorzystać z rejestracji z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością sporządzenia wydruku. Może to mieć miejsce np. w popularnych kawiarniach internetowych.