STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Studiuj Gospodarowanie Zasobami Wodnymi

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

Powód pierwszy
Jeśli interesuje Cię praca w szybko rozwijającej się globalnej branży dotyczącej gospodarowania wspólnym dobrem jakim są zasoby wodne, zostań absolwentem atrakcyjnego i innowacyjnego, prowadzonego przez nieliczne uczelnie kierunku, czyli zostań INŻYNIEREM Gospodarowania zasobami wodnymi. Oferujemy unikatowy, nastawiony praktycznie program studiów wzbogacony o praktyki zawodowe u potencjalnych pracodawców oraz liczne zajęcia o charakterze laboratoryjnym, informatycznym i terenowym. Gospodarowanie wodami (na świecie karierę robi angielski termin Water economy) to strategiczny sektor w Polsce i Unii Europejskiej, któryobjęty jest wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych UE, budżetu RP i innych źródeł. Wchodzi w życie nowe Prawo Wodne, co otwiera rynek pracy i perspektywy zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu.

Powód drugi

Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie
posiada  najwyższą kategorię naukową, a także pełne prawa akademickie. Wydział dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną o uznanym dorobku międzynarodowym, a przede wszystkim naukowcami praktykami, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, są twórcami wielu patentów, są ekspertami na poziomie międzynarodowym oraz realizują liczne projekty badawcze o użytkowym charakterze.
Zwracamy szczególną uwagę na bezpośredni kontakt studenta z nauczycielem akademickim. Wydział prowadzi kilka kół naukowych, a studenci mogą być angażowani do realizacji projektów. Dysponujemy świetną, zbudowaną w ostatnich latach, bazą dydaktyczną i badawczą w postaci doskonale wyposażonych laboratoriów np. w Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, Centrum Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Pracowniach Mikrobiologii Środowiskowej czy Inżynierii Ochrony Wód.

Powód trzeci

Kortowo jest najpiękniejszym kampusem uniwersyteckim w Polsce
, położonym na obrzeżach miasta, nad jeziorem, w sąsiedztwie rozciągającego się na kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych naturalnego lasu, którego zazdroszczą nam wszyscy w Polsce. Również goście zagraniczni są zawsze pod wrażeniem naszego miasteczka akademickiego.Na terenie Kortowa znajdują się:akademiki(wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu), budynki dydaktyczne, nowoczesna i świetnie wyposażona Biblioteka UWM, sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, poczta, bankomaty, księgarnie, bary szybkiej obsługi, stołówka, kluby studenckie.
Wspaniała lokalizacja miasteczka studenckiego a także rozbudowane zaplecze sportowe
stwarzają bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki i wielu dyscyplin sportowych, takich jak: tenis, żeglarstwo i inne sporty wodne, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, jazda konna. W 2012 r. została oddana do użytku wielofunkcyjna akademicka pływalnia.
Nasze tradycyjne juwenalia - Kortowiada, uchodzą za najatrakcyjniejsze w Polsce - przyjeżdżają nań tłumnie od lat studenci z innych ośrodków akademickich w Polsce.
Kortowo jest wspaniałym miejscem do nauki, ale też do uprawiania sportów, dla rozrywki i relaksu.

A teraz nieco konkretów
Kierunek Gospodarowanie zasobami wodnymi obejmuje studia I stopnia (inżynierskie). Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności z zakresu inżynierii i gospodarowania zasobami oraz jakością wód, a także zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa. Studenci zdobędą umiejętności praktycznej pracy terenowej, laboratoryjnej i posługiwania się oprogramowaniem stosowanym w gospodarowaniu wodą. Poznają zasady tworzenia opracowań, planów zagospodarowania wód i dorzeczy, ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz związanych z gospodarowaniem wodą. Poznają zasady projektowania i inżynierii systemów zaopatrywania, dystrybucji oraz oczyszczania, uzdatniania i odnowy wody, a także ochrony i rekultywacji wód powierzchniowych, w tym o znacznych walorach przyrodniczych. Ponadto, absolwenci będą wyposażeni w umiejętności tworzenia strategicznych planów i prognoz dotyczących zbiorników wodnych, w kontekście zmian klimatycznych oraz potrzeby zwiększania retencji wody. Będą również przygotowani do doradzania w zakresie tworzenia zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Nabór na studia I stopnia prowadzony jest w systemie jednolitym, bez podziału na specjalności. Studia trwają 7 semestrów. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Gospodarowanie zasobami wodnymi jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich.

Absolwent kierunku
Gospodarowanie zasobami wodnymi posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonalne rozwiązywanie problemów z zakresu gospodarowania wodą. Zna założenia dyrektyw unijnych oraz Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami.  Absolwent posiada umiejętności pomiaru, szacowania, modelowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz analizy danych. Absolwent posługuje się nowoczesnymi metodami analitycznymi pozwalającymi na przeprowadzenie oceny biologicznej, fizyko-chemicznej i hydromorfologicznej jakości wód. Ma wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa związanych ze środowiskiem wodnym oraz rozumie potrzebę ich monitorowania. Zna i stosuje techniki monitoringu środowiska wodnego. Wykorzystuje technologie umożliwiające komunalne i gospodarcze korzystanie z zasobów wodnych, w tym do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odnowy wody. Zna specyfikę użytkowania zasobów wodnych w infrastrukturze miast, rolnictwie, melioracji, rybactwie, hydroenergetyce, przemyśle, turystyce i rekreacji.  Zna i stosuje rozwiązania prawno-administracyjne w gospodarowaniu zasobami wodnymi, opracowuje operaty wodnoprawne, plany zarządzania wodami i zlewniami, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami wodnymi
posiada kwalifikacje do opracowywania programów wodno-środowiskowych kraju, planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, programów ochrony i rekultywacji wód, programów oczyszczania wody i ścieków, planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Może brać udział w planowaniu i nadzorze nad realizacją działań eksploatacyjnych, inwestycyjnych oraz ochronnych wód powierzchniowych, podziemnych, przejściowych i przybrzeżnych oraz obszarów chronionych.

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami wodnymi
jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się gospodarowaniem, oceną, eksploatacją oraz ochroną zasobów wodnych, tj. w przedsiębiorstwach dystrybucji wody, w tym zaopatrzenia ludności w wodę, w firmach wykonujących monitoring i ekspertyzy w zakresie jakości wód, przeprowadzających rekultywację wód, w firmach wykonujących oceny oddziaływania na środowisko, opracowujących plany strategiczne gospodarki wodnej, a także zajmujących się projektowaniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w stacjach uzdatniania wody, spółkach wodno-ściekowych, przedsiębiorstwach oczyszczania ścieków i odnowy wody, firmach melioracyjnych, służbach ochrony przyrody. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, absolwent może podejmować pracę w instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmującymi się m. in. zarządzaniem dorzeczami i bezpieczeństwem przeciwpowodziowym.