STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Kryteria rekrutacji

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

„nowa matura"

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości)

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

Ochrona środowiska

 

 

Gospodarowanie zasobami wodnymi

                    1. Biologia

                    2. Chemia

                    3. Fizyka i astronomia

                    4. Geografia

                    5. Język obcy nowożytny

                    6. Język polski

                    7. Matematyka

Rybactwo

Inżynieria środowiska

                    1. Chemia

                    2. Fizyka i astronomia

                    3. Geografia

                    4. Informatyka

                    5. Język obcy nowożytny

                    6. Matematyka

Turystyka i rekreacja

                    1. Geografia

                    2. Historia

                    3. Język polski

                    4. Język obcy nowożytny

                    5. Matematyka

                    6. Wiedza o społeczeństwie

Inżynieria akwakultury

                    1. Biologia

                    2. Chemia

                    3. Fizyka i astronomia

                    4. Informatyka

                    5. Język obcy nowożytny**

                    6. Matematyka

 

„stara matura"

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Ochrona środowiska

Gospodarowanie zasobami wodnymi

                  1. Biologia* lub chemia

                  2. Fizyka*** lub matematyka lub geografia

                  3. Język polski lub język obcy nowożytny**

Rybactwo

Inżynieria środowiska

                  1. Matematyka lub geografia lub informatyka

                  2. Fizyka*** lub chemia

                  3. Język obcy nowożytny**

Turystyka i rekreacja

                  1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

                  2. Geografia lub matematyka

                  3. Język polski lub język obcy nowożytny**

Inżynieria akwakultury

                  1. Biologia* lub chemia

                  2. Fizyka*** lub matematyka lub informatyka

                  3. Język obcy nowożytny**

* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia" do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

** język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

*** lub fizyka z astronomią

 

Kandydaci na studia drugiego stopnia

Ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów inżynierskich, w ramach określonego limitu miejsc.