STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Studiuj Inżynierię środowiska

STUDIA STACJONARNE - pierwszego i drugiego stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE - drugiego stopnia

DROGI MATURZYSTO,
DROGI INŻYNIERZE,


Zaprojektuj swoją przyszłość - studiuj Inżynierię środowiska!

DLACZEGO INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I DLACZEGO U NAS?

Powód pierwszy
Inżynieria środowiska to elitarny kierunek studiów
ze względu na program, profesjonalizm i wszechstronność absolwentów oraz stawiane przed nimi wymagania.
Realizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne
, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ekologicznej infrastruktury energetycznej, zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, dostosowania firm i technologii do wymogów środowiskowych dają szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy.
Współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi
- w ramach wymiany studentów w Programie Erasmus możesz część studiów odbyć na jednej z nich.
Oferujemy atrakcyjny program studiów wzbogacony o praktyki (krajowe i zagraniczne) oraz zajęcia o charakterze terenowym.

Ubiegamy się o uzyskanie dla Inżynierii środowiska statusu kierunku zamawianego
.

Powód drugi
Wydział Nauk o Środowisku ma,
według surowych kryteriów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  najwyższą kategorię naukową, a także pełne prawa akademickie.
Mamy znakomitą, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną
o uznanym dorobku międzynarodowym.
U nas bezpośredni kontakt studenta z nauczycielem akademickim to
nie (jak to niestety często bywa) pusta deklaracja, lecz codzienność.
Dysponujemy świetną bazą dydaktyczną i badawczą
w postaci doskonale wyposażonych laboratoriów, szczególnie w nowo wybudowanych obiektach - Centrum Biotechnologii Środowiska i oddanym do użytku w lutym 2012 roku, unikatowym w skali europejskiej Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.
Wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej i znakomita baza badawczo-dydaktyczna pozwalają nam prowadzić studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie).

Powód trzeci
Kortowo jest najpiękniejszym kampusem uniwersyteckim w Polsce
, położonym na obrzeżach miasta, nad jeziorem, w sąsiedztwie rozciągającego się na kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych naturalnego lasu, którego zazdroszczą nam wszyscy w Polsce. Również goście zagraniczni są zawsze pod wrażeniem naszego miasteczka akademickiego.
Na terenie Kortowa znajdują się
: akademiki (wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu), budynki dydaktyczne, nowoczesna i świetnie wyposażona, nowoczesna Biblioteka UWM, sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, poczta, bankomaty, księgarnie, bary szybkiej obsługi, stołówka, kluby studenckie.
Wspaniała lokalizacja miasteczka studenckiego a także rozbudowane zaplecze sportowe stwarzają bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki i wielu dyscyplin sportowych
, takich jak: tenis, żeglarstwo i inne sporty wodne, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, jazda konna. W 2012 r. została oddana do użytku  wielofunkcyjna akademicka pływalnia.
Studenci
pragnący pogłębiać swoją wiedzę i połączyć ją z praktyką, mogą brać udział w pracach licznych kół naukowych.
Nasze tradycyjne juwenalia - Kortowiada, uchodzą za najatrakcyjniejsze w Polsce
- przyjeżdżają nań tłumnie od lat studenci z innych ośrodków akademickich w Polsce.
Kortowo jest wspaniałym miejscem nauki i relaksu, wspominanym przez ogromną rzeszę absolwentów z wielkim sentymentem, zarówno przez prymusów, jak i tych, których kariera studencka była bardziej „wyboista", najeżona egzaminami poprawkowymi, warunkami, powtarzaniem roku. Naprawdę: Kortowo - to jest to!!!

A teraz nieco konkretów
Kierunek Inżynieria środowiska
obejmuje studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), pozwalające na uzyskanie wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących system infrastruktury technicznej.

Nabór na studia I stopnia prowadzony jest na specjalność inżynieria komunalna. Studia trwają 7 semestrów. Absolwenci tych studiów potrafią rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów tworzących infrastrukturę techniczną obejmującą zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie osadów ściekowych i odpadów komunalnych, oczyszczanie miast, instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe i c.o., wentylację i klimatyzację. Są przygotowani do pracy w firmach projektowych, eksploatacyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.

Studia II stopnia stacjonarne trwają 3 semestry, niestacjonarne − 4 semestry.  Adresowane są do absolwentów studiów inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska lub kierunków pokrewnych. Studia realizowane w specjalności: inżynieria sanitarna i wodna. W ofercie kształcenia znajdują się również studia II stopnia o specjalności: biotechnologia środowiskowa "Environmental Biotechnology" realizowane w języku angielskim o profilu kształcenia ogólnoakademickim prowadzonym w wymiarze 3 semestrów w formie studiów stacjonarnych. Absolwenci studiów drugiego stopnia mają pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii  środowiska i studiowanych specjalności, wzbogaconą o aspekty ekonomiczne i prawne. Są przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w firmach projektowych, eksploatacyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych (Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, IMGW, RZGW), administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, jednostkach naukowo-badawczych oraz zakładać profesjonalne firmy związane z inżynierią środowiska.

Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia w zakresie opracowań hydrologicznych oraz o uprawnienia budowlane w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

Załączniki:

Opinia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okęgowej Izby Inżynierów Budownictwa